គេហទំព័រ  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

តារាងពេលវេលានៃកម្មវិធីចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ

សូមប្រើប្រាស់​ប្រអប់ស្វែង​រក​ និងប្រអប់ជ្រើសរើសសម្រាំង​ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានឃើញ​ពីកាលបរិច្ឆេទ ​និង​ប្រធានបទ​ ដែលនឹងចាក់ផ្សាយ​អំពីព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្ម។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​មើល​ទ្រួសៗ​ ហើយនិង​ស្តាប់​នូវ​កម្មវិធី​វិទ្យុ​​ដែល​បាន​ចាក់​ផ្សាយនាពេល​កន្លង​មក​ផង​ដែរ។

Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top