គេហទំព័រ ទំនាក់ទំនង គ្រូបណ្តុះបណ្តាល  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូបណ្តុះបណ្តាល នៅឯសាលាទីផ្សារកសិករ

ខាង​ក្រោម​នេះ​លោក​អ្នក​អាច​រក​បាន​នូវ​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​គ្រូ​បណ្តុះបណ្តាល​នៅឯ​សាលា​ទីផ្សារ​កសិករ។

រាជធានី-ខេត្ត​ទាំងអស់

ល.រ ឈ្មោះគ្រូបណ្តុះបណ្តាល ភេទ អង្គភាព / ទី​កន្លែង ទំនាក់ទំនងលំអិត
កណ្តាល
1 អាង វណ្ណា ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកណ្តាល
: +855 12 72 99 70
2 ប៉ាន់ ខេមរិន្ទ ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកណ្តាល
: +855 11 93 91 28
3 ឡាយ បូផល ស្រី
 • មន្ទីរកិច្ទការនារី ខេត្តកណ្តាល
: +855 11 69 27 04
4 នាង សុន្នី ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកណ្តាល
: +855 12 78 18 78
កំពត
5 លោក អ៊ុក រ៉ា ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពត
: +855 12 43 51 09
6 អ៊ូច ច័ន្ទបុប្ផា ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពត
: +855 12 59 19 72
7 នូច ឡុំ ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពត
: +855 12 49 20 65
8 អ៊ឹមជុំ វិចិត្រ ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពត
: +855 12 66 64 07
កំពង់ចាម
9 សោម សុខខេង ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម
: +855 12 70 69 12
10 ទុំ ប៉ែន ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម
: +855 12 667 182
11 ប៉ិញ វុត្ថា ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម
: +855 17 31 66 76
12 អ៊ឹម មុន្នី ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម
13 ប៊ុន ស៊ីវតេង ស្រី
 • មន្ទីរកិច្ទការនារី ខេត្តកំពង់ចាម
14 លោក ស៊ូ ឡៃគី ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម
: +855 12 653 407
ព្រៃវែង
15 លោក គឹម សារ៉ាន់ ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តព្រៃវែង
: +855 92 86 48 24
16 ហុង ចន្ទ័វិបុល ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តព្រៃវែង
: +855 12 51 41 31
17 យឹម អ៊ុត ស្រី
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តព្រៃវែង
: +855 12 27 37 06
18 នួន ជួង ស្រី
 • មន្ទីរកិច្ទការនារី ខេត្តព្រៃវែង
: +855 89 90 98 55
តាកែវ
19 ឆៃ សារ៉េត ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តតាកែវ
: +855 16 87 78 24
20 យង់ កាឌី ប្រុស
 • មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តតាកែវ
: +855 12 45 90 62
ទំព័រ 1 នៃ 4  
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top