គេហទំព័រ ប្រភពធនធានព័ត៌មាន  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

ប្រភពធនធានព័ត៌មានដាក់បញ្ចូលថ្មីៗ

កាលបរិច្ឆេទចំណងជើង
11-តុលា
2010
Yard long bean BMC-Feb2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
Petsai KCN-Feb2010 ទាញយក
06-កញ្ញា
2010
Assessment on issues faced by female traders of agricultural produce ទាញយក
17-សីហា
2010
CAMIP manual on the role of gender in the agricultural market ទាញយក
31-មិនា
2010
Agricultural Marketing Information Bulletin for 03, 2010 ទាញយក
28-កុម្ភៈ
2010
Agricultural Marketing Information Bulletin for 02, 2010 ទាញយក
 
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top