គេហទំព័រ ប្រភពធនធានព័ត៌មាន របាយការណ៍​តម្លៃ ពី​ក ...  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

របាយការណ៍តម្លៃ ពីការិយាល័យទីផ្សារកសិកម្ម

សូម​ជ្រើស​យក​របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ខែ ​ឫ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​នេះ។​ របាយការណ៍​​ទាំងអស់​នេះ​ ត្រូវបានដាក់​បន្ថែម​ជា​ប្រចាំ ​ហើយ​លោកអ្នក​អាច​ទាញ​យក​បាន ​ជា​ឯកសារ​ PDF។

កាលបរិច្ឆេទចំណងជើង
31-មិនា
2010
Agricultural Marketing Information Bulletin for 03, 2010 ទាញយក
28-កុម្ភៈ
2010
Agricultural Marketing Information Bulletin for 02, 2010 ទាញយក
31-មករា
2010
Agricultural Marketing Information Bulletin for 01, 2010 ទាញយក
31-ធ្នូ
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 12, 2009 ទាញយក
30-វិច្ឆិកា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 11, 2009 ទាញយក
31-តុលា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 10, 2009 ទាញយក
30-កញ្ញា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 09, 2009 ទាញយក
31-សីហា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 08, 2009 ទាញយក
31-កក្កដា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 07, 2009 ទាញយក
30-មិថុនា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 06, 2009 ទាញយក
31-ឧសភា
2009
Agricultural Marketing Information Bulletin for 05, 2009 ទាញយក
31-ធ្នូ
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 12, 2008 ទាញយក
30-វិច្ឆិកា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 11, 2008 ទាញយក
31-តុលា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 10, 2008 ទាញយក
30-កញ្ញា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 09, 2008 ទាញយក
31-សីហា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 08, 2008 ទាញយក
30-មិថុនា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 06, 2008 ទាញយក
31-ឧសភា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 05, 2008 ទាញយក
30-មេសា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 04, 2008 ទាញយក
31-មិនា
2008
Agricultural Marketing Information Bulletin for 03, 2008 ទាញយក
ទំព័រ 1 នៃ 3  
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top