គេហទំព័រ ប្រភពធនធានព័ត៌មាន សាលាទីផ្សារកសិករ  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

សាលាទីផ្សារកសិករ

ការិយាល័យ​ទីផ្សារ​កសិកម្ម​ធ្វើ​កម្មវិធី​មួយ ​សម្រាប់​បណ្តុះបណ្តាល​ឲ្យ​កសិករ​កាន់តែ​ពូកែ​ក្នុង​ការងារ​ទីផ្សារ​ និង​គុណភាព ​សម្រាប់​ផលិតផល​របស់​ពួកគាត់។ ​កម្មវិធី​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា ​“សាលា​ទីផ្សារ​កសិករ”​។

នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ​នៃ​គេហទំព័រ ​លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​របាយការណ៍ ​ស្តី​អំពី​សាលា​ទីផ្សារ​កសិករ ​និង​ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល​ដែល​ប្រើ​ដោយ​សាលា​នេះ។

សម្រង់តាមប្រភេទ 
កាលបរិច្ឆេទចំណងជើង
11-តុលា
2010
បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល សម្រាប់សាលាទីផ្សារកសិករ ទាញយក
11-តុលា
2010
ឯកសារមេរៀនស្តីអំពី ក្រោយការប្រមូលផលផ្លែឈើ ទាញយក
11-តុលា
2010
ការណែនាំអំពីការប្រមូលផល ត្រប់ ទាញយក
11-តុលា
2010
ការណែនាំអំពីការប្រមូលផល ម្ទេសផ្លោក ទាញយក
11-តុលា
2010
ការណែនាំអំពីការប្រមូលផល ខ្ទឹមបារាំង ទាញយក
11-តុលា
2010
Yard long bean BMC-Feb2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
Petsai KCN-Feb2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
Longbean-April10 TK ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS Report March 2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS Report January 2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS Report April 2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS 11TH.Angkoki.Cucumber.TK_.Mar 10 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS 8TH Chinese cabbage KCN.Mar10 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS15TH Konsat.cucumber.KPT_.Mar10 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS14.Bitter gourd.March_.KDL_.2010 ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS11TH cucumber-Mar 2010.BMC ទាញយក
11-តុលា
2010
FMS7th.Saoy village.Cucumber.SHV_.Mar 10 ទាញយក
11-តុលា
2010
FFS13TH Longbean-Mar 10.BTB ទាញយក
11-តុលា
2010
cucumber.BMC_.JAN10 ទាញយក
11-តុលា
2010
Eggplant TAKEO Feb2010 ទាញយក
ទំព័រ 1 នៃ 5  
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top