គេហទំព័រ ព័ត៌មាន & ព្រឹត្ ...  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

ការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុថ្មីៗ

ការស្តុកទុកផលិតផល
  • ការស្តុកទុក​ផលិតផល​ និងសារៈប្រយោជន៍
  • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការស្តុកទុកផលិតផល
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កសិផល
  • ការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់​កសិផល
  • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់
ខ្ទឹមបារាំង
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ខ្ទឹមបារាំង
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំ​ពី​ការប្រមូលផល​ និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ ​សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
សេចក្តីទុកចិត្តលើអាជីវកម្ម
វិធី​កសាង​សេចក្តី​ទុកចិត្ត​លើ​អាជីវកម្ម ​ហើយបន្ទាប់មក ប្រើប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តនេះ ​ដើម្បី​ពង្រីក​បណ្តាញ​អាជីវកម្ម ​និង​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក។
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កសិផល
ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កសិផល ​អាចជួយកសិករ ​ឲ្យលក់កសិផល​បានកាន់តែ​ច្រើន ​និង​ជួយ​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ពួកគាត់។
ការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធសេវាសារអក្សរតាមទូរស័ព្ទ
របៀប​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ទីផ្សារ ​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​សេវា​សារ​អក្សរ​តាម​ទូរស័ព្ទ។
ការស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
របៀប​ស្វែង​រក ​ដៃគូ​អាជីវកម្ម ​ដែល​លក់​កសិផល​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប។
ឈុតសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទ
ឈុត​សំខាន់ៗ ​នៃកម្មវិធី​ពិភាក្សា​តាម​ទូរស័ព្ទ​អំពី​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​កសិកម្ម។

ការចាក់ផ្សាយជាច្រើនទៀត

Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top