ស្តាប់កម្មវិធីតាមវិទ្យុ អំពីព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្ម

នៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាចរកបាននូវ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ដែលបានចម្លងទុក។

តាមរយៈប្រអប់ស្វែងរក លោកអ្នកអាចរកបាននូវ ការចាក់ផ្សាយលើ​ប្រធានបទជាក់លាក់​ណាមួយ​ ​ឫ​រាវរក​ឯកសារ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ ដែល​បាន​ចម្លង​ទុក ទៅតាមចំណង​ជើង​ ឫ ​ទៅតាមកាលបរិច្ឆេទ។

ប្រើបញ្ជីទម្លាក់ចុះ​ ដើម្បីដាក់តាមប្រភេទរវាងកម្មវិធី​ផ្សាយ ​រយៈពេល​៥នាទី​ ​និង​រយៈពេល​១ម៉ោង ​ឬ​បង្ហាញ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​តារាង​តែមួយ។

ដើម្បីស្តាប់កម្មវិធីណាមួយ សូមលោកអ្នកចុច ប៊ូតុងចាក់សំឡេង ដែលនៅជិតកាលបរិច្ឆេទ ​ឬ​ ​ទាញយក MP3 ​ ​ដោយ​ចុច​លើប៊ូតុងទាញ​យក ​​ហើយ​រក្សា​ទុក MP3នោះ ​​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក។

កម្មវិធីវិទ្យុនៃ 
កាលបរិច្ឆេទចំណងជើង
28-កញ្ញា
2010
Market Information
 • Benefits of using market information
 • News report about the benefits of using market information
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
27-កញ្ញា
2010
Market Information
 • Benefits of using market information
 • News report about the benefits of using market information
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
21-កញ្ញា
2010
Supply & Demand
 • Supply & demand
 • News, report about supply & demand
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
14-កញ្ញា
2010
Marketing Costs
 • Marketing costs
 • Production losses and storage costs
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
13-កញ្ញា
2010
Marketing Costs
 • Marketing  costs
 • Production losses and storage costs
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
07-កញ្ញា
2010
Production Costs
 • Production costs
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
06-កញ្ញា
2010
Production Costs
 • Production costs
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
31-សីហា
2010
Market Networking
 • Market networking & related benefits
 • News report about the connection of market information
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
30-សីហា
2010
Market Networking
 • Market networking & related benefits
 • News report about the connection of market information
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
24-សីហា
2010
ការស្តុកទុកផលិតផល
 • ការស្តុកទុក​ផលិតផល​ និងសារៈប្រយោជន៍
 • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការស្តុកទុកផលិតផល
ទាញយក
23-សីហា
2010
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កសិផល
 • ការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់​កសិផល
 • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់
ទាញយក
20-សីហា
2010
Supply & Demand
 • Supply & demand
 • News, report about supply & demand
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
17-សីហា
2010
Gender Equality
 • Gender equality in business decision making
ព័ត៌មានចាក់ផ្សាយ
16-សីហា
2010
ខ្ទឹមបារាំង
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ខ្ទឹមបារាំង
ទាញយក
10-សីហា
2010
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
ទាញយក
09-សីហា
2010
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំ​ពី​ការប្រមូលផល​ និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ ​សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
ទាញយក
03-សីហា
2010
ឆៃថាវ
ណែនាំពីការប្រមូលផល ​និងក្រោយប្រមូលផល ​សម្រាប់ឆៃថាវ
ទាញយក
02-សីហា
2010
ឆៃថាវ
ណែនាំពីការប្រមូលផល ​និងក្រោយប្រមូលផល ​សម្រាប់ឆៃថាវ
ទាញយក
27-កក្កដា
2010
ខាត់ណាផ្កា
ណែនាំពីការប្រមូលផល ​និងក្រោយប្រមូលផល ​សម្រាប់​ខាត់ណាផ្កា
ទាញយក
26-កក្កដា
2010
ខាត់ណាផ្កា
ណែនាំពីការប្រមូលផល ​និងក្រោយប្រមូលផល ​សម្រាប់​ខាត់ណាផ្កា
ទាញយក
ទំព័រ 1 នៃ 3  
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top